Styrelsen

Håkan Rosén

Håkan Rosén

Styrelseordförande

”Jag har alltid funnit ett stort intresse i att skapa affärer baserat på tekniska framsteg. Agricam är en tydlig pionjär inom digitaliseringen av djurhållningen på gårdar för ökad djurhälsa, ökad kvalitet och bättre lönsamhet.”

Styrelseerfarenhet

Håkan har under hela sitt arbetsliv attraherats av att leverera kundvärde med hjälp av teknik förpackade i skalbara affärsmodeller inom B2B.

Idag återfinns Håkan i Fortnox ledning som ansvarig för bolagets strategiska partnerskap och förvärv. Håkan har lång erfarenhet av att företagstransaktioner efter att ha genomfört ett drygt 60 tal investeringar, förvärv och avyttringar som ansvarig för Saabs riskkapitalverksamhet under 8 år och senare som del i Saabs M&A-team under 7 år.

Han har även  ansvarat för att etablera och utveckla en multinationell mjukvaruverksamhet inom civila ledningssystem i ca 5 år.

Ulf Stern

Ulf Stern

Styrelseledamot

 ”Agricam möjliggör för svenska mjölkgårdar att göra det som övrig svensk industri gjort på ett lyckosamt sätt, att steg för steg växla akuta insatser till förebyggande arbete med fantastiska resultat för arbetsmiljö och lönsamhet.”

Styrelseerfarenhet

Ulf Stern var med och grundade IT-bolaget IFS på 80-talet tillsammans med bolagets styrelseordförande, Lasse Karlsson. IFS är idag ett globalt företag med tusentals anställda världen över. Lärdomarna från den resan förs nu över till Agricam och senast i raden är konceptet Livsmjölk – sensorer, applikationer och metoder för en hållbar och ökad produktion.

Mikael Lindblom

Mikael Lindblom

Styrelseledamot

"Agricam strävar efter att effektivisera djurhälsoarbetet och ligga i framkant för att skapa digitala helhetslösningar med gården i centrum för att bidrar till en välmående produktion och en ökad lönsamhet."

Styrelseerfarenhet

Mikael har lång erfarenhet som entreprenör, investerare och styrelseledamot. Han har även grundat och varit VD för Medius som är ett ledande internationellt bolag.

Han har sedan flera år varit engagerad i utvecklingen av hållbara teknikföretag såsom Einride, Medius, Funmed, Airmee, Briox, Litium, Swegreen, Radinn and Buzz.

Jan Nystedt

Jan Nystedt

Styrelseledamot

”Agricam utvecklar och tillhandahåller innovativa tekniklösningar för att hjälpa lantbrukaren ta snabba och bra beslut. Vi gör det lättare att upptäcka tidiga symtom och presenterar rätt åtgärder för djuren. Genom att nyttja modern teknik kan vi minska användningen av antibiotika, hålla produktionen stabil och skapa en bättre ekonomi hos lantbrukaren.”

Styrelseerfarenhet

I styrelsearbetet bidrar Jan med sin erfarenhet av målinriktat strategiskt tänkande, förändringsarbete och olika företags tillväxtresor, såväl stora som små organisationer. Jan arbetar idag som VD i hans egna bolag Nystetds FS AB där han utövar en mycket aktiv roll i professionellt styrelsearbete i Biototal bolagen, Agricam AB, Vänneberga gård AB och Kretsloppsgården.

Han är även ordförande i Företagarna Söderköping och övrig tid arbetar han med att bygga upp nya affärer för Biototalgruppen där han är en av två ägare.

Lasse Karlsson

Lasse Karlsson

Styrelseledamot

”Det finns en enorm utvecklingskraft i Agricam och kombinerat med ett nytänkande kring användarperspektivet när det gäller utvecklingen av systemstöd för framtidens mjölkproduktion, så är förutsättningarna extremt spännande.”

Styrelseerfarenhet

Lasse Karlsson har lång erfarenhet av bolagsutveckling och styrelsearbete då han tidigare grundat och varit VD för IFS AB, Arnek Annonsbyrå AB och LinkTech AB. Han har sedan flera år varit engagerad i utvecklingen av nya kunskapsintensiva företag bland annat Briox, TelliQ, Medius, Millnet, Litium, Dynamic Code och nu senast i Agricam.

 
agricam logga vit

Styrelsen i Agricam AB sätter den strategiska riktningen

Styrelsens roll är att besluta om Agricams strategi, investeringar samt att utvärdera ledningens arbete. Styrelsens arbete följer en plan och skall bland annat säkerställa att styrelsen förses med information. 

Styrelsen behandlar regelbundet aktuella omvärldsfrågor, marknadsfrågor, hållbarhetsfrågor och frågor kopplat till organisationens utveckling. Ledning och nyckelpersoner i bolaget, såsom specialister inom områdena produktutveckling, marknadsföring. försäljning, kundvård och HR är föredragande vid styrelsens sammanträden.